Dílna Mikulov - Art symposium
1 2 3 4 5

Eva Eisler

Idealist (Eva Eisler)

stainless steel wire, 120 x 80 x 80 cm, 2005
Eva Eisler

Insinuation I (Eva Eisler)

foil on canvas, 200 x 150 cm, 2005
Eva Eisler

Insinuation II (Eva Eisler)

foil on canvas, 200 x 150 cm, 2005
Eva Eisler

Metamorphosis (Eva Eisler)

stainless steel wire, 250 x 150 x 100 cm, 2005
Eva Eisler

Transformation I (Eva Eisler)

graphite on paper, 88 x 70 cm, 2005
Eva Eisler

Transformation II (Eva Eisler)

graphite on paper, 88 x 70 cm, 2005
Eva Eisler

Transformation III (Eva Eisler)

graphite on paper, 88 x 70 cm, 2005
Eva Eisler

Transformation IV (Eva Eisler)

graphite on paper, 88 x 70 cm, 2005
Eva Eisler

Wined up (Eva Eisler)

stainless steel, 200 x 150 x 100 cm, 2005
Christian Macketanz

Without Title I (Christian Macketanz)

combined technique on canvas, 40 x 30 cm, 2005


1 2 3 4 5