Dílna Mikulov - Výtvarné symposium
Úvod > Titulní > Dílna > Aktuální ročník
 
 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 
 
 
KŘEST KATALOGU 30. ROČNÍKU
 
27. 4. 2024
 
17. 00 zahájení u schodiště k sale terreně (zámek)
 
 
 Křest katalogu s účastníky 30. ročníku: 
 
Jaroslav Róna, kurátor
 
Stefan Milkov
 
František Skála
 
Zdeněk Lhotský
 
Petr Nikl
 
Laco Teren
 
Michael Jan Bublík, technický asistent
 
Barbora Půtová, teoretička ročníku
 

 


 

 

 

 

 

 

 

Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 2024, 31. ročník

14. 7.–10. 8. 2024


 

Kurátorka: Lenore Jurkyová

Daniela a Linda Dostálkovy

Libuše Jarcovjáková

Jan Vytiska

Michaela Vrbková

technický asistent - Jiří Piršč

KURÁTORSKÝ KONCEPT

Tématem pro 31. ročník Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“ je IDENTITA. Identita jedince, společnosti, místa, umění i identita samotného sympozia. Identita jako sebepoznávání, sebepřijetí, uvědomování si charakteristických rysů, odlišností, ale také společných vlastností jedince, společenství a bezprostředního okolí.

Dalším důležitým prvkem, na který se v rámci projektu kurátorka a teoretička 31. ročníku Lenore Jurkyová zaměřuje, je DIALOG. Formát sympozia je od počátku založen právě na vzájemné komunikaci, sdílení společného prostoru, myšlenek a zkušeností komunity hostujících umělců a umělkyň. Výsledkem této komunikace a společného sdílení v rámci tvůrčího pobytu v Mikulově jsou díla, která obsahově nebo formálně, odrážejí mj. okolnosti a místo jejich vzniku a tato jsou představena na navazující výstavě. Nezbytnou součástí společné tvorby v místě je dialog, který je přenesen ve formě rozhovorů a na fotografiích z akcí v tištěném katalogu, který akci doprovází. Na úspěch každého ročníku má právě dialog na úrovni organizátorů, umělců i veřejnosti bezprostřední vliv a dopad a odráží skutečnost, že se jedná o díla vytvořená v rámci tvůrčího měsíčního pobytu vybraných umělkyň a umělců v prostorách mikulovského zámku a jeho okolí.

31. ročník sympozia lze vnímat jako začátek nové dekády a jako příležitost akcentovat roli diváků a komunity obyvatel Mikulova, pro které se akce v průběhu třech dekád existence stala nedílnou součástí každého léta. I proto se v konceptu tohoto ročníku chceme přiblížit atmosféře prvních ročníků, kdy měla veřejnost, také díky práci umělců v plenéru, možnost být v aktivním kontaktu s umělci a umělkyněmi již v procesu tvorby. Jedná se o participativní moment, který do projektu vnáší pravidelná setkávání mikulovských občanů s umělci a umělkyněmi během jejich pobytu, tedy nad rámec již po léta zaběhnutých formátů, kterými jsou: zahájení sympozia, víkend otevřených ateliérů, malování s dětmi, koncerty, literární čtení, workshopy a/ nebo zakončení a vernisáž a výstava, která na sympozium bezprostředně navazuje.

Tyto „tradiční“ formáty rozšiřujeme o každodenní prostor pro dialog tvůrkyň a tvůrců sympozia (nejen) s mikulovskými občany a po dobu trvání dílny zahájí činnost kontaktní místo s pracovním názvem kontaktní bod. Jedná se o plovoucí / pohyblivé místo setkávání, na kterém se každý den v čase od 18:00 do 19:00 mohou zájemci a zájemkyně setkat se členy a členkami tvůrčího a produkčního týmu dílny ve formě zhodnocení dne a otevřené porady. Místo podvečerního hodinového setkání bude každý den v poledne ohlášeno na sociálních sítích (on-line) i na křídové tabulce (analog), jejíž umístění bude vybráno společně s produkčním týmem tak, aby bylo veřejnosti dobře dostupné.

Tento inkluzivní doprovodný formát každodenního setkání vychází z dlouhodobého zájmu kurátorky o intenzivnější propojování světa umění s veřejností. Tvorba hostujících umělkyň a umělců tak bude představena veřejnosti nejen prostřednictvím jejich tvorby, ale již v průběhu tvůrčího procesu. Redefinovat sympozium nejen jako místo pro tvorbu, ale především jako prostor pro vzájemný dialog umělců a jejich hostitelů.

Téma IDENTITY dále kurátorka rozpracovává do formy intervencí, kdy je každý z tvůrců konfrontován s možností reagovat ve své tvorbě (během svého pobytu) také jedno dílo ze sympoziální sbírky, ať už umělecky či komentářem vysvětlujícím, proč vnímá to či ono dílo jako paralelu k vlastní tvorbě. Vybraný konvolut těchto 6 děl ze sbírky lze zahrnout i do výsledné výstavy v samostatné sekci.

(Lenore Jurkyová)

 

Ke stažení

pozvanka_krest_katalogu_final.pdf

Tiskové zprávy

 

 


 

 

Generální partneři

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 

   

Partneři

 

 

 

    

             

       

 

 

 

Organizátoři