Dílna Mikulov - Výtvarné symposium

Zahájení 23. ročníku MVS „dílna“ proběhlo dne 16. 7. 2016 za účasti veřejnosti a pozvaných hostů v prostorách mikulovského zámku. Kurátor ročníku představil jednotlivé účastníky „dílny“, kteří všechny přítomné seznámili se svou dosavadní tvorbou formou krátkých prezentací s ukázkami prací. Na závěr dne byl pro přítomnou veřejnost a další hosty připraven bohatý kulturní a společenský program.

Následovala tzv. tvůrčí část – čtyřtýdenní období (16. 7. – 13. 8. 2016), kdy kurátorem vybraní umělci od pořadatelů účastníci obdrželi materiál potřebný k vytvoření jimi naplánovaných výtvarných děl, veškerou podporu pro pobyt a tvorbu – ateliér, ubytování, finanční podporu ve formě stipendia, organizační a technickou pomoc při uspořádání výstavy děl. 

Během průběhu sympozia byly připraveny kromě doprovodných programů pro účastníky také doprovodné programy pro širokou veřejnost - např.koncert skupiny Klena a Klenoty, Koncert skupiny Koleno, v rámci spolupráce pak se účastníci také podíleli na akci Hudební sympozium.S mimořádným zájmem veřejnosti se setkali dva nově uspořádané programy, a to Dny otevřených dveří, kdy byly v rámci dvou dnů otevřeny ateliéry pro veřejnost a lidé mohli diskutovat s umělci při jejich tvorbě a dále pak Den autorského čtení za účasti umělců – Matěje Lipavského, Vladimíra Houdka, Barbory Lípové a svou básnickou tvorbu představil také sám kurátor Petr Veselý a jeden z účastníků, pan František Hodonský. 

Slavnostní vernisáž proběhla v sobotu 13. 8. 2016 na zámku v Mikulově. V rámci programu byla představena vytvořená díla, byla zahájena výstava a dále pak pro zúčastněné byl připraven bohatý doprovodný společenský program s hudební produkcí. Výstava byla zpřístupněna veřejnosti na zámku v Mikulově nejen po dobu slavnostní vernisáže dne 13. 8. 2016, a dále pak až do 2. 10. 2016.

Po skončení letního setkání byly zahájeny práce na zpracování ročníkového katalogu, který byl vydán koncem roku v nákladu 1000 ks.

_____________________________________________________

Koncepce kurátora:

V tradici mikulovského sympozia (hostiny) Dílna je vedle sdílení společenství, společného prostoru také prostor pro individuální tvůrčí názor.

Posledních několik ročníků se i z organizačních a provozních důvodů pozornost přesunuje více na medium malby, k závěsnému obrazu, respektive na obraz jako závěsný objekt. I ten je – a jen zdánlivě formálním – spojujícím prvkem tvorby účastníků připravovaného 23. ročníku.

Ve výběru autorů pro ročník 2016 jsem se snažil o to, aby spektrum jejich tvorby bylo široké. Nakonec jsem upustil od původně zamýšlené formulace tezí nebo témat, které bych mohl vytknout jako jakési společné motto. Přesto, domnívám se, je možné najít průsečík spočívající jak v příbuznostech, tak v kontrastech. Tím společným je příklon k obrazu, jako převažujícímu médiu a k jeho různým artikulačním nebo procesuálním modifikacím. Ty se projevují jak uvnitř individuální tvorby, tak v dlouhodobých artikulačních preferencích jednotlivých autorů. To jak ve smyslu techniky a technologie obrazu (fotografie u Michala Kalhouse, s geometrií a s konstrukcí operující závěsný objekt u Jaromíra Šimkůje a proces malby tematizující tvorba Tomáše Prokopa), tak v různých formách autonomie tradičních vyjadřovacích prostředků média malby, včetně analytického přístupu k němu (Achrer, Prokop, František Hodonský) a dále v projevu narativním, jak jej kontinuálně naplňuje Barbora Lungová… Tyto příbuznosti a kontrasty se přirozeně propojují také s dlouhodobými záměry obsahovými a tematickými, kde se jednotliví autoři paralelně zabývají také obsahovými i formálními aktualizacemi historicky tradičních témat zátiší, krajiny a figurální kompozice. V této souvislosti není v historií bohatě strukturovaném Mikulově zanedbatelné také vědomí blízkosti pravěkých osídlení v Dolních Věstonicích a v Pavlově, s tamními nálezy celého spektra projevů pravěkého umění.

Dalším záměrem mého výběru je, aby účastníky byli umělci relativně širokého věkového spektra a také to, aby vedle renomovaných autorů starších i mladších se ve výběru objevil také autor, jehož tvorba je méně známá, ale dlouhodobě kvalitní.

Přídavkem snad je, že někteří autoři se ve své tvorbě různým způsobem zabývají slovem a textem (Lungová, Hodonský, Šimkůj, Veselý), které by se tak mohly stát jakýmsi dalším leitmotivem sympozia.

 (Petr Veselý, kurátor 23. ročníku MVS “dílna“, září 2015)